chuyên mục khác (4.800 kết quả) - trang 11

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo khoa học: serine hydroxymethyltransferase from ...

Báo cáo khoa học: Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues

Luan van
Free
English
10
rating
2.823
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: assimilation of excess ammonium into ...

Báo cáo khoa học: Assimilation of excess ammonium into amino acids and nitrogen translocation in Arabidopsis thaliana – roles of glutamate synthases and carbamoylphosphate synthetase in leaves

Luan van
Free
English
2
rating
29.906
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: engineering of monomeric fk506-bindin...

Báo cáo khoa học: Engineering of monomeric FK506-binding protein 22 with peptidyl prolyl cis-trans isomerase Importance of a V-shaped dimeric structure for binding to protein substrate

Luan van
Free
English
3
rating
24.973
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: structural effects of a dimer interfa...

Báo cáo khoa học: Structural effects of a dimer interface mutation on catalytic activity of triosephosphate isomerase The role of conserved residues and complementary mutations

Luan van
Free
English
4
rating
4.808
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: interaction with calmodulin is import...

Báo cáo khoa học: Interaction with calmodulin is important for the secretion of thimet oligopeptidase following stimulation

Luan van
Free
English
5
rating
4.938
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: the proximity between c-termini of di...

Báo cáo khoa học: The proximity between C-termini of dimeric vacuolar H+-pyrophosphatase determined using atomic force microscopy and a gold nanoparticle technique

Luan van
Free
English
6
rating
13.817
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: structural recognition of an optimize...

Báo cáo khoa học: Structural recognition of an optimized substrate for the ephrin family of receptor tyrosine kinases

Luan van
Free
English
7
rating
18.758
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: structural insight into the evolution...

Báo cáo khoa học: Structural insight into the evolutionary and pharmacologic homology of glutamate carboxypeptidases II and III

Luan van
Free
English
8
rating
23.662
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: regulation of cathepsin b activity by...

Báo cáo khoa học: Regulation of cathepsin B activity by 2A2 monoclonal antibody

Luan van
Free
English
9
rating
9.116
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: phosphorylation of hormone-sensitive ...

Báo cáo khoa học: Phosphorylation of hormone-sensitive lipase by protein kinase A in vitro promotes an increase in its hydrophobic surface area

Luan van
Free
English
10
rating
21.388
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu môn học thanh toán quốc tế

TÀI LIỆU MÔN HỌC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Luan van
Free
English
10
rating
4.927
Lượt downloads
9
User rating
giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể chuyển giao...

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

Luan van
Free
English
5
rating
28.967
Lượt downloads
8
User rating
hồ chí minh toàn tập- tập 3 (1930 -1945)

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP- TẬP 3 (1930 -1945)

Luan van
Free
English
6
rating
2.887
Lượt downloads
10
User rating
de l'importance des livres de raison

De l'importance des livres de raison

Luan van
Free
English
8
rating
28.240
Lượt downloads
8
User rating
heinrich von kleist und die kantische philosophie

Heinrich von Kleist und die Kantische Philosophie

Luan van
Free
English
9
rating
13.261
Lượt downloads
10
User rating
đô thị hóa thanh hóa

ĐÔ THỊ HÓA THANH HÓA

Luan van
Free
English
6
rating
3.455
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: the occurrence of riboflavin kinase an...

Báo cáo khoa học: The occurrence of riboflavin kinase and FAD synthetase ensures FAD synthesis in tobacco mitochondria and maintenance of cellular redox status

Luan van
Free
English
2
rating
25.705
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: evidence of a new phosphoryl transfer...

Báo cáo khoa học: Evidence of a new phosphoryl transfer system in nucleotide metabolism

Luan van
Free
English
3
rating
14.227
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: substrate specificity and catalytic me...

Báo cáo khoa học: Substrate specificity and catalytic mechanism of a xyloglucan xyloglucosyl transferase HvXET6 from barley (Hordeum vulgare L.)

Luan van
Free
English
4
rating
27.723
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: autocatalytic processing of procathep...

Báo cáo khoa học: Autocatalytic processing of procathepsin B is triggered by proenzyme activity

Luan van
Free
English
5
rating
25.027
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: improving thermostability and catalyt...

Báo cáo khoa học: Improving thermostability and catalytic activity of pyranose 2-oxidase from Trametes multicolor by rational and semi-rational design

Luan van
Free
English
6
rating
12.138
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: mitochondria regulate platelet metamo...

Báo cáo khoa học: Mitochondria regulate platelet metamorphosis induced by opsonized zymosan A – activation and long-term commitment to cell death

Luan van
Free
English
7
rating
17.554
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: crystal structure of a family 16 endo...

Báo cáo khoa học: Crystal structure of a family 16 endoglucanase from the hyperthermophile Pyrococcus furiosus – structural basis of substrate recognition

Luan van
Free
English
8
rating
21.623
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: crystal structures of two novel sulfo...

Báo cáo khoa học: Crystal structures of two novel sulfonylurea herbicides in complex with Arabidopsis thaliana acetohydroxyacid synthase

Luan van
Free
English
9
rating
3.454
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: engineering thermal stability of l-as...

Báo cáo khoa học: Engineering thermal stability of L-asparaginase by in vitro directed evolution

Luan van
Free
English
10
rating
21.510
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: alanine aminotransferase of trypanoso...

Báo cáo khoa học: Alanine aminotransferase of Trypanosoma brucei – a key role in proline metabolism in procyclic life forms

Luan van
Free
English
2
rating
13.409
Lượt downloads
8
User rating
hồ chí minh toàn tậptập 8 (1956-1957)

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬPTẬP 8 (1956-1957)

Luan van
Free
English
6
rating
25.761
Lượt downloads
10
User rating
hồ chí minh toàn tậptập 10 (1960-1962)

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬPTẬP 10 (1960-1962)

Luan van
Free
English
7
rating
25.299
Lượt downloads
9
User rating
hồ chí minh toàn tậptập 11 (1963 - 1965)

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬPTẬP 11 (1963 - 1965)

Luan van
Free
English
8
rating
11.257
Lượt downloads
8
User rating
hồ chí minh toàn tậptập 12 (1966 - 1969)

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬPTẬP 12 (1966 - 1969)

Luan van
Free
English
9
rating
9.449
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học " bàn về xử lý vi phạm chất lượng công...

Báo cáo khoa học " BÀN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG "

Luan van
Free
English
10
rating
31.273
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ...

Báo cáo khoa học " GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG "

Luan van
Free
English
2
rating
27.574
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " đánh giá khả năng thông hướng khi th...

Báo cáo khoa học " ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÔNG HƯỚNG KHI THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HẦM ĐỐI HƯỚNG "

Luan van
Free
English
3
rating
12.442
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học " phân tích ứng xử phi tuyến của khung...

Báo cáo khoa học " PHÂN TÍCH ỨNG XỬ PHI TUYẾN CỦA KHUNG PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ TƯỜNG XÂY CHÈN "

Luan van
Free
English
4
rating
4.372
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " tính toán độ cố kết của nền đất yếu ...

Báo cáo khoa học " TÍNH TOÁN ĐỘ CỐ KẾT CỦA NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐẮP "

Luan van
Free
English
5
rating
3.896
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " phương pháp tính tổn hao ứng suất tr...

Báo cáo khoa học " PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG "

Luan van
Free
English
6
rating
29.089
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học " nghiên cứu thực nghiệm xác định tổn ...

Báo cáo khoa học " NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG "

Luan van
Free
English
7
rating
549
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá độ bền ...

Báo cáo khoa học " NGHIÊN CỨU CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA VỮA DÁN GẠCH ỐP LÁT TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM "

Luan van
Free
English
8
rating
20.600
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " đánh giá cường độ bê tông theo cấp đ...

Báo cáo khoa học " ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG THEO CẤP ĐỘ BỀN VÀ MÁC BÊ TÔNG "

Luan van
Free
English
9
rating
12.744
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học " đánh giá độ tin cậy và tình trạng kỹ...

Báo cáo khoa học " ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA KẾT CẤU XÂY DỰNG THEO NHỮNG DẤU HIỆU MẶT NGOÀI KẾT CẤU "

Luan van
Free
English
10
rating
11.525
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " vận dụng en 1991-1-4 để tính toán tả...

Báo cáo khoa học " VẬN DỤNG EN 1991-1-4 ĐỂ TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ LÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM "

Luan van
Free
English
2
rating
16.694
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " tổng quan về vai trò của công nghệ v...

Báo cáo khoa học " TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG "

Luan van
Free
English
3
rating
12.611
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học " một số vấn đề cần xem xét trong thiế...

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT TRONG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CHỐNG THẤM NHÀ CAO TẦNG "

Luan van
Free
English
4
rating
22.285
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " dầm bê tông ứng suất trước căng sau ...

Báo cáo khoa học " DẦM BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU KHÔNG BÁM DÍNH CHỊU TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀ "

Luan van
Free
English
5
rating
13.726
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " dầm bê tông ứng suất trước căng sau ...

Báo cáo khoa học " DẦM BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU KHÔNG BÁM DÍNH CHỊU TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU "

Luan van
Free
English
6
rating
17.224
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học " dầm bê tông ứng suất trước căng sau ...

Báo cáo khoa học " DẦM BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU KHÔNG BÁM DÍNH CHỊU TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU "

Luan van
Free
English
7
rating
24.705
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " khối đất gia cố "

Báo cáo khoa học " KHỐI ĐẤT GIA CỐ "

Luan van
Free
English
8
rating
10.604
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học " cơ sở thiết lập các mô hình phát tr...

Báo cáo khoa học " CƠ SỞ THIẾT LẬP CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TRONG KHU VỰC HÀNH LANG XANH PHÍA TÂY HÀ NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 "

Luan van
Free
English
9
rating
26.213
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học " đặc điểm thông tin địa chất và khả n...

Báo cáo khoa học " ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN ĐỊA CHẤT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH XÁC SUẤT TRONG NGHIÊN CỨU TAI BIẾN ĐỊA CHẤT "

Luan van
Free
English
10
rating
22.160
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học " tiêu chuẩn bê tông ở việt nam – hiện...

Báo cáo khoa học " TIÊU CHUẨN BÊ TÔNG Ở VIỆT NAM – HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ "

Luan van
Free
English
2
rating
8.013
Lượt downloads
8
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp