Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho t...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện

Luan van
Free
English
3
rating
15.826
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí s...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Luan van
Free
English
4
rating
4.261
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: bài báo cáo thực tập nhận thức tại công ty h&...

LUẬN VĂN: Bài báo cáo thực tập nhận thức tại công ty H&T

Luan van
Free
English
5
rating
18.397
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp i...

LUẬN VĂN: Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp in Hậu cần trong 2 năm gần đây

Luan van
Free
English
6
rating
15.220
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạc...

LUẬN VĂN: Thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

Luan van
Free
English
7
rating
30.220
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số đề suất hoàn thiện phương pháp tính gi...

LUẬN VĂN: Một số đề suất hoàn thiện phương pháp tính giá NVL nhập kho, xuất kho

Luan van
Free
English
8
rating
21.653
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: bàn về kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho...

LUẬN VĂN: Bàn về kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải trả trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

Luan van
Free
English
9
rating
24.850
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật ...

LUẬN VĂN: Bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật phân tích để thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Luan van
Free
English
10
rating
10.043
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong ...

LUẬN VĂN: Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC

Luan van
Free
English
2
rating
5.781
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: rủi ro kiểm toán và những loại hình cụ thể...

LUẬN VĂN: Rủi ro kiểm toán và những loại hình cụ thể

Luan van
Free
English
3
rating
1.913
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu trong c...

LUẬN VĂN: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Luan van
Free
English
4
rating
31.446
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: chế độ hạch toán thuế gtgt ở việt nam...

LUẬN VĂN: Chế độ hạch toán thuế GTGT ở Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
20.590
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh của Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Đức Trung

Luan van
Free
English
6
rating
445
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằ...

LUẬN VĂN: Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính

Luan van
Free
English
7
rating
17.718
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại trung...

LUẬN VĂN: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại trung tâm thương mại NC-TH

Luan van
Free
English
8
rating
12.159
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: tìm hiểu dưới giác độ tài chính quy trình mu...

LUẬN VĂN: Tìm hiểu dưới giác độ tài chính quy trình mua bán – sáp nhập doanh nghiệp

Luan van
Free
English
9
rating
26.614
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệ...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam

Luan van
Free
English
10
rating
11.864
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: lý thuyết chọn mẫu và ứng dụng chọn mẫu tron...

LUẬN VĂN: Lý thuyết chọn mẫu và ứng dụng chọn mẫu trong kiểm toán

Luan van
Free
English
2
rating
31.073
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: bàn về hạch toán cpsx theo phương pháp kê kh...

LUẬN VĂN: Bàn về hạch toán CPSX theo phương pháp kê khai thường xuyên trong các doanh nghiệp SX

Luan van
Free
English
3
rating
9.283
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: hoàn thiện về chứng từ và phương pháp hạch t...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện về chứng từ và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

Luan van
Free
English
4
rating
15.426
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động...

LUẬN VĂN: Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động SX, kinh doanh

Luan van
Free
English
5
rating
21.422
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các...

LUẬN VĂN: Tổ chức công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Luan van
Free
English
6
rating
5.442
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: tài sản cố định và các giải pháp nhằm nâng c...

LUẬN VĂN: Tài sản cố định và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Luan van
Free
English
7
rating
11.738
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng công...

LUẬN VĂN: Những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng công nghiệp Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Luan van
Free
English
8
rating
3.155
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cu...

LUẬN VĂN: Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và Phải thu của khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính

Luan van
Free
English
9
rating
9.147
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá...

LUẬN VĂN: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh ngọc sơn

Luan van
Free
English
10
rating
4.549
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: kế toán nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng ...

LUẬN VĂN: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở công ty TNHH đầu tư thiết bị Nam Anh

Luan van
Free
English
2
rating
13.427
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ...

LUẬN VĂN: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện

Luan van
Free
English
3
rating
21.914
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và cá...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phù Yên

Luan van
Free
English
4
rating
11.175
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: xây dựng hệ thống thông tin quản lí tài sản ...

LUẬN VĂN: Xây dựng hệ thống thông tin quản lí tài sản cố định

Luan van
Free
English
5
rating
17.898
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng ở v...

LUẬN VĂN: Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng ở Việt Nam

Luan van
Free
English
6
rating
32.511
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: những vấn đề chung về kế toán tập hợp cpsx v...

LUẬN VĂN: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Luan van
Free
English
7
rating
2.702
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá ...

LUẬN VĂN: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Luan van
Free
English
8
rating
7.184
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả...

LUẬN VĂN: Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Dầu khí Phương Bắc

Luan van
Free
English
9
rating
13.920
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng...

LUẬN VĂN: Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng

Luan van
Free
English
10
rating
19.846
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: hoàn thiện công tác quản lý chi nsnn cho sự ...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho sự nghiệp GD & ĐT tỉnh Nam Định

Luan van
Free
English
2
rating
1.868
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phân tích kết quả kinh doanh của công ty và c...

LUẬN VĂN: Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty và công tác quản trị của Công ty TOYOTA Việt Nam

Luan van
Free
English
3
rating
21.646
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ...

LUẬN VĂN: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn Thị xã Bắc Giang

Luan van
Free
English
4
rating
31.488
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số kiến nghị nhằm triển khai áp dụng cơ ...

LUẬN VĂN: Một số kiến nghị nhằm triển khai áp dụng cơ chế chi tiêu nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Hà Nội

Luan van
Free
English
5
rating
31.747
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: tình hình thực hiện luật thuế gtgt tại một số...

LUẬN VĂN: Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại một số doanh nghiệp Kinh doanh Thương mại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Luan van
Free
English
6
rating
2.276
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ tại...

LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

Luan van
Free
English
7
rating
16.368
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp ...

LUẬN VĂN: Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin

Luan van
Free
English
8
rating
6.397
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: tình hình triển khai áp dụng thuế giá trị gi...

LUẬN VĂN: Tình hình triển khai áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố Hà nội

Luan van
Free
English
9
rating
30.404
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: tình hình thực hiện luật thuế gtgt của một s...

LUẬN VĂN: Tình hình thực hiện luật thuế GTGT của một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Luan van
Free
English
10
rating
9.007
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại g...

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà nội

Luan van
Free
English
2
rating
18.599
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở ...

LUẬN VĂN: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học ở trường tiểu học số 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

Luan van
Free
English
3
rating
11.800
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: tác động của thuế gtgt tới hoạt động kinh do...

LUẬN VĂN: Tác động của thuế GTGT tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt nam

Luan van
Free
English
4
rating
23.316
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công...

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Chí Linh

Luan van
Free
English
5
rating
25.501
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong ...

LUẬN VĂN: Vận dụng phương pháp điều tra thống kê trong thu thập thông tin về tình hình làm thêm của sinh viên khoá 46 trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Luan van
Free
English
6
rating
26.881
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng ...

LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH máy văn phòng Sing Việt

Luan van
Free
English
7
rating
3.465
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp