văn hóa xã hội (91 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
Free
English
8
rating
16.782
Lượt downloads
8
User rating
chỉ thị số 01/2013/ct-ubnd

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND

Free
English
9
rating
34.060
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Free
English
10
rating
83.554
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Free
English
2
rating
81.850
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Free
English
3
rating
40.018
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Free
English
4
rating
121.927
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Free
English
5
rating
99.819
Lượt downloads
8
User rating
công điện số 01/cđ-btc

Công điện số 01/CĐ-BTC

Free
English
6
rating
29.249
Lượt downloads
10
User rating
chỉ thị số 01/ct-ttg

Chỉ thị số 01/CT-TTg

Free
English
7
rating
108.691
Lượt downloads
9
User rating
chỉ thị số 02/2013/ct-ubnd

Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND

Free
English
8
rating
6.588
Lượt downloads
8
User rating
nghị định số 02/2013/nđ-cp

Nghị định số 02/2013/NĐ-CP

Free
English
9
rating
56.158
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 02/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND

Free
English
10
rating
27.612
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 02/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND

Free
English
2
rating
71.731
Lượt downloads
8
User rating
thông tư số 02/2013/tt-bvhttdl

Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL

Free
English
3
rating
59.664
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo số 02/bc-bct

Báo cáo số 02/BC-BCT

Free
English
4
rating
54.728
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 03/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2013/QĐ-UBND

Free
English
5
rating
94.711
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 03/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

Free
English
6
rating
135.654
Lượt downloads
10
User rating
thông tư số 03/2013/tt-bvhttdl

Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Free
English
7
rating
69.242
Lượt downloads
9
User rating
chỉ thị số 03/ct-ubnd

CHỈ THỊ SỐ 03/CT-UBND

Free
English
8
rating
108.891
Lượt downloads
8
User rating
kế hoạch số 03/kh-svhttdl

KẾ HOẠCH SỐ 03/KH-SVHTTDL

Free
English
9
rating
111.348
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

Free
English
10
rating
35.142
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND

Free
English
2
rating
126.477
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND

Free
English
3
rating
30.600
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND

Free
English
4
rating
5.574
Lượt downloads
9
User rating
kế hoạch số 04/kh-ubnd

KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-UBND

Free
English
5
rating
136.345
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 05/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND

Free
English
6
rating
95.242
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 05/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND

Free
English
7
rating
119.415
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 06/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2013/QĐ-UBND

Free
English
8
rating
10.913
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 07/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND

Free
English
9
rating
34.463
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 07/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND

Free
English
10
rating
4.236
Lượt downloads
9
User rating
nghị định số 09/2013/nđ-cp

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP

Free
English
2
rating
133.980
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 09/2013/qđ-ttg

QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-TTg

Free
English
3
rating
120.116
Lượt downloads
10
User rating
công điênh số 10/cđ-ttg

CÔNG ĐIÊNH SỐ 10/CĐ-TTg

Free
English
4
rating
32.824
Lượt downloads
9
User rating
thông báo số 11/2013/tb-lpqt

THÔNG BÁO SỐ 11/2013/TB-LPQT

Free
English
5
rating
120.850
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 12/2013/qđ-ttg

Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg

Free
English
6
rating
28.677
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 14/qđ-ubnd

Quyết định số 14/QĐ-UBND

Free
English
7
rating
27.993
Lượt downloads
9
User rating
chương trình số 22/ctr-ubnd

CHƯƠNG TRÌNH SỐ 22/CTr-UBND

Free
English
8
rating
95.731
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 23/qđ-ubnd

Quyết định số 23/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Yên Bái, ngày 10 tháng 01 năm 2013QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠN

sử dụng đất
Free
English
9
rating
129.512
Lượt downloads
10
User rating
thông báo số 24/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 24/TB-VPCP

Free
English
10
rating
12.757
Lượt downloads
9
User rating
kế hoạch số 26/kh-ubndc

KẾ HOẠCH SỐ 26/KH-UBNDC

Free
English
2
rating
39.205
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 32/qđ-ubnd

Quyết định số 32/QĐ-UBND

Free
English
3
rating
130.566
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 32/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/QĐ-UBND

Free
English
4
rating
32.049
Lượt downloads
9
User rating
thông báo số 33/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 33/TB-VPCP

Free
English
5
rating
58.669
Lượt downloads
8
User rating
thông báo số 34/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 34/TB-VPCP

Free
English
6
rating
59.345
Lượt downloads
10
User rating
thông báo số 36/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 36/TB-VPCP

Free
English
7
rating
136.522
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 41/qđ-bvhttdl

QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/QĐ-BVHTTDL

Free
English
8
rating
120.849
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 43/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/QĐ-UBND

Free
English
9
rating
5.595
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 46/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2013/QĐ-UBND

Free
English
10
rating
101.141
Lượt downloads
9
User rating
thông báo số 51/tb-vpcp

Thông báo số 51/TB-VPCP

Free
English
2
rating
119.195
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 54/qđ-bvhttdl

QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/QĐ-BVHTTDL

Free
English
3
rating
133.763
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp