Download tài liệu thất nghiệp (11)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc...

LUẬN VĂN: Thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc làm

Luan van
Free
English
3
rating
23.275
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc l...

LUẬN VĂN:Thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc làm

Luan van
Free
English
8
rating
6.701
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: thất nghiệp, việc làm, lạm phát

LUẬN VĂN: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát

Luan van
Free
English
7
rating
31.328
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: việc làm, thất nghiệp ở đô thị thực trạng và...

LUẬN VĂN: Việc làm, thất nghiệp ở đô thị thực trạng và giải pháp

Luan van
Free
English
3
rating
4.113
Lượt downloads
10
User rating
đề án "tình hình thất nghiệp ở việt nam hiện nay"...

Đề án "Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay"

Luan van
Free
English
7
rating
83.125
Lượt downloads
9
User rating
biểu mẫu "xác nhận quá trình làm việc và đóng bảo hiểm ...

BIỂU MẪU "XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP "

Luan van
Free
English
8
rating
108.735
Lượt downloads
8
User rating
đề tài tỷ lệ thất nghiệp ở việt nam.generated by foxit ...

ĐỀ TÀI TỶ LỆ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Lêi nãi ®ÇuNgµy nay víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc kü thuËt ®· kh«ng Ýt t¹o ra nhòng sù nh.y vät vÒ mäi mÆt

Luan van
Free
English
7
rating
3.574
Lượt downloads
9
User rating
nguyên tắc “sống sót” qua giai đoạn thất nghiệp...

Nguyên tắc “sống sót” qua giai đoạn thất nghiệp

Luan van
Free
English
2
rating
118.538
Lượt downloads
8
User rating
bài thuyết trình bảo hiểm thất nghiệp

Bài thuyết trình bảo hiểm thất nghiệp

Luan van
Free
English
4
rating
448
Lượt downloads
9
User rating
phải làm gì khi bạn thất nghiệp?

Phải làm gì khi bạn thất nghiệp?

Luan van
Free
English
3
rating
27.349
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp