Download tài liệu thất nghiệp (11)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc...

LUẬN VĂN: Thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc làm

Free
English
3
rating
23.211
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc l...

LUẬN VĂN:Thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc làm

Free
English
8
rating
6.620
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: thất nghiệp, việc làm, lạm phát

LUẬN VĂN: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát

Free
English
7
rating
31.256
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: việc làm, thất nghiệp ở đô thị thực trạng và...

LUẬN VĂN: Việc làm, thất nghiệp ở đô thị thực trạng và giải pháp

Free
English
3
rating
3.963
Lượt downloads
10
User rating
đề án "tình hình thất nghiệp ở việt nam hiện nay"...

Đề án "Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay"

Free
English
7
rating
83.087
Lượt downloads
9
User rating
biểu mẫu "xác nhận quá trình làm việc và đóng bảo hiểm ...

BIỂU MẪU "XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP "

Free
English
8
rating
108.698
Lượt downloads
8
User rating
đề tài tỷ lệ thất nghiệp ở việt nam.generated by foxit ...

ĐỀ TÀI TỶ LỆ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Lêi nãi ®ÇuNgµy nay víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc kü thuËt ®· kh«ng Ýt t¹o ra nhòng sù nh.y vät vÒ mäi mÆt

Free
English
7
rating
3.366
Lượt downloads
9
User rating
nguyên tắc “sống sót” qua giai đoạn thất nghiệp...

Nguyên tắc “sống sót” qua giai đoạn thất nghiệp

Free
English
2
rating
118.395
Lượt downloads
8
User rating
bài thuyết trình bảo hiểm thất nghiệp

Bài thuyết trình bảo hiểm thất nghiệp

Bài thuyết trình
Free
English
4
rating
358
Lượt downloads
9
User rating
phải làm gì khi bạn thất nghiệp?

Phải làm gì khi bạn thất nghiệp?

Free
English
3
rating
27.261
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp